بسم الله الرحمن الرحیم
   

Kalligraphie
Allahs Hilfe

Mit Dir sei Allahs Hilfe [alaika aun-ullah]

O Eroberer der Herzen und Blicke,
o Errichter von Nacht und Tag,
o Wandler der Macht und der Umstände,
verändere unsere Situation zur besten Situation!

Allah ist Helfender bei jedem Gebot

 

© seit 2006 - m-haditec GmbH & Co KG - info@eslam.de